Breaking News
Home / ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ

ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ
ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕਾਂ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਆਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਐਨਆਰ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ, ”ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ”ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਾਤਾਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਆਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ : ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ”ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਰੀਜ ਦੇਖੋ।
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗਤਾ:
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਗਾ ਹੋਵੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਭੱਤੇ, ਲਾਭਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਕ ਐਨਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ. ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨੀ : ਇਕ ਐਨਆਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ”ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ” (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਆਮਦਨੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਡੈਂਟਲ, ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਐਨਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪੀਟਲ ਗੈਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਐਨਆਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੋਲਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ”ਲੰਮੀ-ਅਵਧੀ” ਜਾਂ ”ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲਈ, ਯੂਟੀਆਈ/ ਇਕੁਇਟੀ-ਓਰਵੈਨਿਡ ਫੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ, ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਈਸ. ਹੋਲਡ 36 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ/ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ/ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਐਨਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ, 10% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਪੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ/ ਜਮਾਂ/ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ, 20% ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਤੇ 5% ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਐੱਨ.ਆਰ. ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਫੇਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਰਿਹਾ/ਇਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ : ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਿਤ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਐਨਆਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਵਧੀ ਹੋਈ ਛੂਟ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਗੈਰਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਲਈ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੋਵੇਂ …