Breaking News
Home / ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਮ / ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੀਆ ਦਿਓਲ
ਸੀ ਜੀ ਏ-ਸੀ ਪੀ ਏ
ਚਾਰਟਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ 416-300-2359
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਵੇਂ ਜੀਐੇਸਟੀ,ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਡ ਇੰਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਰੀਟਰਨ ਭਰਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 2 ਮਈ 2016 ਹੈ,ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 5% ਪਨੈਲਿਟੀ ਅਤੇ 1% ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਨੈਲਿਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਨੈਲਿਟੀ ਦੁਗਣੀਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂਵੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਰੂਰ ਭਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਤੇ 5% ਤੱਕ ਮਿਸਰਤ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂਆਏ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਿਟਰਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੀਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ 2015 ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਂਸਨ ਜਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਂਸਨ ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਊਜ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਪਾਊਜ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ ਚੈਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਟੀ4 ਸਲਿਪ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੀ4 ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਅੰਦਾਜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਕਿ ਪਨਾਲਿਟੀ  ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੀ4 ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ੳਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵਚੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦੂਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਇਕੋ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 11327 ਡਾਲਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ 15% ਤੋਂ 29% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ 9863 ਡਾਲਰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਤੇ 5,05% ਤੋਂ 13;16% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।ਦੋਨੋਂ ਟੈਕਸ 20,05 % ਤੋਂ 49,53% ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਸਾਲ।ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੱਧਕੇ 53,53% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਜਨਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ,ਪਰ ਤੁਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਇਕ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੇਣਾ  ਹੈ।ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।ਕਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਟਰਨਾਂ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਗਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਨਾਲਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-300-2359 ਤੇ।

Check Also

ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਾ

ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗੀ …