Breaking News
Home / ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ / ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ

ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ

Q. ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ (ਐੱਲਡੀਸੀ) ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਹਾਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰ, ਜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Q. ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੇ ਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਡੀ ਐਸ/ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ (ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਵੌਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਟੀਏਏ ਅਨੁਸਾਰ) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ੲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਆਜ, ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਧੀ (ਡੀਟੀਏਏ) ਵਿੱਚ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਤੋਂ 15 32 ਫਾਰਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ੲ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਕਮ ਦੇ ਆਮਦਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :
Q. ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਮਦਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ?
ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ @ 20% (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ) ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ੲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਡੀਐਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 195/2 (1) / 197 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਲ.ਡੀ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਡੀਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ੲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Q. ਐਲਡੀਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਲਡੀਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ੲ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸ/ ਰੋਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 195 (2) ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ੲ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਧਾਰਾ ਭਾਗ 197 (1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 13 ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਟੀਡੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ) ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। )
ੲ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 15 C ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 195 (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਫਾਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ 15 ਡੀ ਵਿਚ, ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ, ਸਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਲ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Q5. ਧਾਰਾ 195 (2) ਲਈ (ਐਲਡੀਸੀ) ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਡਿਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ (TAN) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
Q6. ਜੇ ਉਹ ਐੱਲ ਡੀ ਸੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 197 (1) ਜਾਂ 195 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ?
ਉੱਤਰ. (i) ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਡਕਟਰ ਨੇ TAN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ii) ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨਾਲ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
(iii) ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਖਤਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 : ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਸ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੈਨੁਅਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 31 ਵਿੱਚ 31.03.2019 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਐਲਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਸ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੈਨੁਅਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 31 ਵਿੱਚ 31.03.2019 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਐਲਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Q9. ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ 30 (30) ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 195 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੀਯਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 197 (1) ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਪ੍ਰ 10 : ਪਿਛਲੇ 197 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਇੱਕ ਘੱਟ ਡਿਡਕਯੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਾਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ, ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰ 12 : ਕਰ ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
ਉੱਤਰ : ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਲਾਨ ਨੰਬਰ ITNS 281 ਹੈ।
ੲ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੰ. 27Q ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ.
ੲ ਕਟੌਟਰ ਇਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਐਨ ਐਸ 281 ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27Q ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Q14. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਨ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ A / B / C ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 15 ਸੀ ਏ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ-ਡੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 37 ਬੀ ਬੀ (3) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Q15. ਕੀ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਮਾਂਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਸਰੋਤ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਆਖਰੀ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Check Also

DENTAL IMPLANTS

WHAT IS A DENTAL IMPLANT ? A dental implant is an artificial structure that replaces …