Breaking News
Home / ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਮ / ਕਾਰ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫਰਾਡ

ਕਾਰ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫਰਾਡ

ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਇਹ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਨਣ ਕਿ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ  ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ  ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨਟਾਰੀਓ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਨਾਂ ਫਰਾਡਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮੁੜਕੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਕ ਐਵਰੇਜ ਕਲੇਮ 28978 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੱਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 3568 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ 63000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ  2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਕੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 14.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਨੋ-ਫਾਲਟ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਜਿਨੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ,ਉਨਾਂ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਰੁਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ,ਸਰਕਾਰ,ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਵੱਧ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ਫਰਾਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇਕੇ,ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ  ਵੱਧ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
1-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਕੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ।
2-ਮੈਡੀਕਲ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਕੇ ਫਿਰ ਇੰਸੋਰੈੰਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੇਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ।
3-ਕਈ ਵਿਅੱਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਕੇ ਸਿਧੇ-ਸਾਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ।
4-ਸਟੇਜਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਟ-ਫਾਲਟ ਦਰਸਾਕੇ ਕਲੇਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
5-ਮੈਡੀਕਲ ਕਲਿਨਿਕਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਕੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ  ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ
1-ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ।
2-ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫੁਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਰੂਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨਜੂਰ ਸੁਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਚੈਕ ਕਰਵਾਓ। ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਸੁਦਾ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ।
3-ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ।
4-ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਤੱਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਰਾਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
1-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 20000 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਦੱਸਕੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਉਥੇ ਗਿਆ ਜਦ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ ਵਿਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
2-ਫੈਡਰ-ਬੈਂਡਰ ਫਰਾਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਨ।
3-ਇਕ ਵਿਅੱਕਤੀ ਜੋ ਗਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਇਕ ਵਿਚ ਚੋਰੀ  ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੰਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ 40 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 775000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਈ।
4-ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਹਰ ਇਕ ਤੋਂ 500 ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼ ਫੀਸ ਦਾ ਲੈਕੇ ਕਈ ਡੀਲਰਸਿਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਹਥਿਆਏ।
5-ਸਟੇਜ਼ਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਸਰਗਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਟੇਜਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਕੇ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਫਾਲਟ ਸਿਧ ਕਰਕੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੁਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਟਰੀਆਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  17 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਜ਼ਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 35 ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲਿਨਕਾਂ,ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪਾਂ,ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਵਿਅੱਕਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇਂ ਹੀ ਫਰਾਡ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਰੇਟ 17% ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇ ਕਾਰ,ਘਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਂਲਾਈਫ,ਡਿਸਬਿਲਟੀ,ਕਰੀਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ,ਵਿਜਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜਾ  ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਆਰ ਆਰ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਆਰ ਈ ਐਸ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਇਕੋ ਹੀ ਜਗਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ  416-400-9997 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

ਇੱਕ ਚੰਨ ਦੇ ਵਾਪਿਸਆਉਣਦੀਉਡੀਕਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ…

ਬੋਲ ਬਾਵਾ ਬੋਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨਿੰਦਰਘੁਗਿਆਣਵੀ 94174-21700 6 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀਸਵੇਰ ਸੁਹਣੀ ਨਿੱਖਰੀ ਹੈ। …